Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

A. v. Wessum Fotografie

Januari 2015

Definities
1. Fotograaf: A. v. Wessum Fotografie te Reuver, KvK nummer: 58747567
2. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee de fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
3. Opdracht: Product of dienst die door de fotograaf aan de opdrachtgever geleverd zal worden.
4. Leveren: Het aanbieden van het product aan de opdrachtgever.
5. Product: Gemaakte werken in opdracht van de opdrachtgever, inclusief voorbeeldfoto’s.
6. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.

Artikel 1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de fotograaf en opdrachtgever.

Artikel 2. Opdracht
1. Op het moment dat er een afspraak wordt gemaakt voor een fotoshoot is er sprake van een opdracht.
2. Een opdracht kan geannuleerd worden, mits dit ten minste 48 uur voor de gemaakte afspraak wordt aangegeven. Mocht de annulering niet op tijd gedaan zijn, zal door de fotograaf de gereserveerde tijd in rekening gebracht worden.

Artikel 3. Levering
1. Foto’s worden uitsluitend na betaling geleverd.
2. Het corrigeren van foto’s geschiedt naar het inzicht van de fotograaf. Eventueel kunnen er voorkeuren worden aangegeven door de opdrachtgever, de fotograaf zal proberen om deze voorkeuren zo veel mogelijk te honoreren indien mogelijk.
3. Foto’s worden initieel alleen digitaal geleverd in de vorm van een presentatie op de website van de fotograaf.
4. Foto’s worden geleverd naar de specificaties die bij het type fotoshoot worden aangegeven, hier kan alleen in overleg, en eventueel tegen een meerprijs, van worden afgeweken.
5. De foto’s worden afgeleverd via wetransfer.
6. Kwaliteit van afgedrukte foto’s kan alleen gegarandeerd worden indien de foto’s door de fotograaf worden afgedrukt.
7. Fotoshoots die gratis door de fotograaf beschikbaar zijn gesteld dienen te allen tijde voorrang te geven aan betaalde fotoshoots.

Artikel 4. Uitvoering
1. De opdracht wordt uitgevoerd naar het beste vermogen en inzicht van de fotograaf in diens eigen stijl.
2. Bij fotoshoots op locatie neemt de opdrachtgever de verplichting op zich om de meest gunstige omstandigheden voor de fotograaf te verzorgen, waaronder ook het instrueren van andere aanwezigen.

Artikel 5. Vergoeding
1. Indien er geen vergoeding is afgesproken bij het plaatsen van een opdracht, is de standaard vergoeding voor de betreffende dienst van toepassing. Een overzicht van deze vergoedingen is beschikbaar op de website van de fotograaf.
2. Alle door de fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief het dan geldende btw percentage.
3. Cadeaubonnen zijn nooit inwisselbaar voor geld.

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden
1. Betalingen kunnen alleen contant voldaan worden, tenzij anders afgesproken.
2. Indien er niet contact voldaan wordt, geldt er een betalingstermijn van 14 dagen.

Artikel 7. Klachten
1. Alle klachten met betrekking tot de diensten of producten geleverd door de fotograaf dienen binnen 7 dagen na levering schriftelijk kenbaar gemaakt te worden bij de fotograaf.
2. Klachten die zijn ingediend na de bovenstaande termijn zullen niet meer in behandeling genomen worden.
3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 8. Auteursrecht
1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, indien niet anders overeengekomen.
2. Alle werken gemaakt door de fotograaf blijven ten alle tijde eigendom van de fotograaf. Rechten van de in opdracht uitgevoerde werken kunnen in overleg afgekocht worden door de opdrachtgever.
3. De fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal.
4. De opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van de fotograaf.
5. De opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 van de Auteurswet 1912, in acht te nemen.
6. De opdrachtgever dient ten alle tijde het logo van de fotograaf geplaatst op de geleverde werken zichtbaar te houden.
7. Elke vorm van bewerken van de geleverde werken is de opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf.
8. Elk gebruik van een werk van de fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf.
9. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

Artikel 9. Portretrecht
1. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
1. De fotograaf kan niet aansprakelijk gesteld worden voor elke vorm van schade, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld door de fotograaf.
2. De fotograaf is niet aansprakelijk voor afdrukken die zijn gedrukt bij externe partijen.
3. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 11. Overige bepalingen
Op alle rechtsverhoudingen tussen A. v. Wessum Fotografie en de opdrachtgever is Nederlandse recht van toepassing.